Privacybeschermer: noodzaak bewaarplicht niet bewezen

Dat schrijft Hustinx in een advies dat hij maandag heeft uitgebracht over het voorstel van de Europese Commissie. De Commissie maakte vorige week zijn plannen voor de bewaarplicht officieel bekend.

“Dit is een ongelooflijk gevoelig onderwerp”, stelt Hustinx. “De richtlijn heeft directe gevolgen voor de bescherming van de privacy van de burgers van de Europese Unie. Het is cruciaal dat de fundamentele rechten van de burgers worden gerespecteerd. Een maatregel die deze bescherming aantast, is niet alleen onacceptabel maar ook illegaal.”

Volgens Hustinx zou de richtlijn aan strenge voorwaarden moeten voldoen. Bewaartermijnen die langer zijn dan de voorgestelde zes en twaalf maanden, noemt hij ‘niet acceptabel’. Ook moet het aantal opgeslagen gegevens beperkt blijven, vindt Hustinx.

De gegevens die telecom- en internetaanbieders over hun klanten moeten verzamelen, moeten goed beveiligd zijn. De opgeslagen gegevens mogen alleen toegankelijk zijn voor de relevante rechtshandhavers, eist Hustinx.

Later deze week overlegt de Tweede Kamer over de nut en noodzaak van een bewaarplicht. Dit gebeurt naar aanleiding van een onderzoek van de Erasmus Universiteit. De Europese ministers van Justitie willen met een eigen voorstel voor de bewaarplicht komen.